Informace o ochraně osobních údajů

 

 

ACTIVE sport eu s.r.o., IČO : 08100080

se sídlem  Máchova 592, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

(dále „Activesport“ nebo „my“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a Vaším zájmem o naši společnost a výrobky.

 

1.                  Respektujeme Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom během celého procesu zpracování osobních údajů chránili Vaše soukromí i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší návštěvou této webové stránky, zpracováváme důvěrně a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

 

2.                  Správce

Správcem Vašich osobních údajů je

ACTIVE sport eu s.r.o., IČO : 08100080

se sídlem  Máchova 592, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

3.                  Shromažďování a zpracování osobních údajů

3.1.            Zpracovávané kategorie osobních údajů

V rámci této webové stránky zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

        kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),

        obchodní údaje (např. informace o smluvním vztahu, zájmu o uzavření smlouvy nebo zájmu o výrobky),

        klientská historie,

        účetní a platební údaje,

        transakční údaje,

        údaje pro plánování a řízení,

        údaje o poloze,

        údaje z veřejně dostupných zdrojů (od třetích stran, např. společností poskytující informace o bonitě, nebo z veřejných rejstříků a seznamů),

        kvalifikační údaje (např. o Vašem proškolení a dovednostech),

        údaje v partnerských programech (statusy, body, bonusy),

 

3.2.            Účely zpracování a právní základy

Osobní údaje zpracováváme buď přímo, nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

3.2.1.      Přístup na tuto webovou stránku

Právní základ: náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže.

3.2.2.      Přístup na tuto webovou stránku/ její část vyžadující registraci

Právní základ: plnění smlouvy.

3.2.3.      E-shop

3.2.4.      Poskytnutí služeb a plnění smlouvy podle našich smluvních podmínek včetně vyúčtování a příp. prodeje pohledávek. Právní základy: plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na efektivní správě pohledávek.

3.2.5.      Vyřízení Vašich dotazů a podnětů

 

3.2.6.      Právní základy: plnění smlouvy nebo náš oprávněný zájem na zlepšení produktů a služeb.

3.2.7.      Zjištění provozu a odstranění výpadků této webové stránky

Právní základy: splnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a náš oprávněný zájem na vyřešení přerušení či výpadků našich webové prezentací.

3.2.8.      Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran, včetně průzkumu trhu a analýzy dosahu

Právní základ: náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v rozsahu, v jakém je tato činnost v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže, příp. Váš souhlas.

3.2.9.      Produktové a zákaznické průzkumy či ankety – prováděné telefonicky nebo e-mailem

Právní základ: Váš souhlas.

3.2.10.  Účast v zákaznických programech, soutěžích a jiných kampaních

Právní základy: plnění smlouvy, příp. Váš souhlas.

3.2.11.  Zasílání newsletteru

Právní základ: Váš souhlas (v případě e-mailu a SMS/MMS), popř. oprávněný zájem Activesportu na vlastní propagaci (v případě poštovní zásilky).

3.2.12.  Ochrana a obhajoba našich práv

Právní základ: náš oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv.

3.2.13.  Doručování zásilek

Právní základ: plnění smlouvy.

 

3.3.            Registrace

Využití služeb a s nimi spojených výhod, které vyžadují uzavření smlouvy, je možné  na základě registrace. Při registraci shromažďujeme osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a případně údaje o upřednostňovaném způsobu platby nebo majiteli účtu). Další údaje jsou shromažďovány pouze na dobrovolném základě. Povinné údaje jsou označeny *.

 

3.4.            Log soubory

Při každém použití internetu odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které se poté ukládají v tzv. log souborech.

Log soubory uchováváme za účelem zjišťování výpadků a také z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), a to po dobu 30 dnů, následně jsou smazány. Dále jsou uchovávány pouze ty log soubory, které jsou nezbytné pro objasnění a prokázání určitého incidentu. Tyto log soubory je možné odstranit až po konečném objasnění daného incidentu a v závislosti na konkrétním případě mohou být předány vyšetřujícím orgánům.

Log soubory mohou být používány také k analytickým účelům, to však až po částečné anonymizaci nebo plném odstranění IP adresy (viz také kapitola „Účely zpracování a právní základy – Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran“).

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

        IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které bylo použito k přístupu k webové stránce;

        internetová adresa webové stránky, ze které byla webové stránky zobrazena (tzv. zdrojová nebo referenční URL);

        název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na webové stránce;

        názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;

        datum, čas a doba trvání stahování;

        objem přenesených dat;

        operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků (např. Flash Player);

        stavový kód http (např. „požadavek byl úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nenalezen“).

 

3.5.            Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším správcům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, předání údajů sleduje oprávněný zájem (náš, Váš či třetí strany) anebo jste s předáním vyslovili souhlas. K předání Vašich osobních údajů jiným odpovědným subjektům dochází také na základě právních předpisů nebo vykonatelných úředních či soudní rozhodnutí.

 

3.5.1.      Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme např. prodejními a marketingovými službami, správou smluv, vyřizováním plateb, programováním, správou internetových stránek a mobilních aplikací, datovým hostingem nebo provozem call centra. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání s údaji, které pro nás zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování mlčenlivosti a také oni jsou vázáni platnými právními předpisy.

 

3.5.2.      Poskytovatelé platebních služeb

V rámci této webové stránky využíváme externí poskytovatele platebních služeb. V návaznosti na způsob platby, který v objednacím procesu zvolíte, předáváme data potřebná k provedení plateb (např. bankovní spojení nebo údaje o kreditní kartě) příslušným poskytovatelům platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb shromažďují a zpracovávají tyto údaje v postavení samostatných správců osobních údajů a na jejich činnost se vztahují jimi vydané informace o ochraně osobních údajů.

 

3.5.3.      Oznámení o zásilce   

Aby Vás bylo možno informovat o Vaší zásilce, předáváme (v rámci plnění smluvních povinností) Vaši e‑mailovou adresu a telefonní číslo přepravní společnosti , kterou si jako zákazník zvolíte.

 

3.5.4.      Správa pohledávek

Vyhrazujeme si právo pověřit správou a vymáháním pohledávek externí poskytovatele služeb. Správu pohledávek pro nás provádí advokátní kancelář JUDr. Jiří Pavlík, Karla Hynka Máchy 604/6, 500 02 Hradec Králové.

Také prodej pohledávek třetím stranám, včetně předání údajů nezbytných k inkasu pohledávky, představuje náš oprávněný zájem. Nový vlastník pohledávky jedná při inkasu již vlastním jménem a předané údaje tedy zpracovává v postavení samostatného správce osobních údajů. V takovém případě platí informace o ochraně osobních údajů daného vlastníka pohledávek.

 

3.6.            Doba uchování

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu, která je nezbytná k poskytování našich online nabídek a souvisejících služeb, nebo dokud trvá náš oprávněný zájem (po splnění svých smluvních závazků můžeme stále mít například oprávněný zájem na marketingu). Dále jsme povinni uchovávat údaje z důvodu plnění právních závazků (např. na základě daňových a obchodních právních předpisů jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici některé dokumenty, zejména smlouvy nebo faktury).

 

4.                  Výherní soutěže nebo slevové akce

Pokud se účastníte výherní soutěže nebo slevové akce, které pořádáme, používáme Vaše údaje k informování o výhře a dále za účelem propagace našich produktů (marketing v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů, příp. v rozsahu dle Vámi uděleného souhlasu). Podrobné informace k výherním soutěžím nebo slevovým akcím najdete v příslušných podmínkách účasti.

 

5.                  Cookies a sledovací mechanismy

V rámci naší webové stránky mohou být používány cookies a další sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají na Vašem koncovém zařízení. Sledovací mechanismy jsou založeny na různých technologiích. Využíváme zejména pixelové technologie nebo analýzy log souborů.

Soubory cookies a sledovací mechanismy nám umožňují přizpůsobit naše webové stránky přímo pro Vás a Vám usnadňují jejich používání.

Rozlišujeme soubory cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce webové stránky, a cookies a další sledovací mechanismy, které nutné nejsou. Používání webové stránky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

 

 

5.1.            Technicky nezbytné cookies

Technicky nezbytnými cookies rozumíme takové soubory cookies, bez kterých nelze technicky zabezpečit poskytování webové stránky. Patří sem např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video či audio obsahů. Tyto soubory cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

 

5.2.             Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas.

Rozdělujeme je do dvou podkategorií:

 

5.2.1.      Komfortní cookies

Komfortní cookies usnadňují obsluhu naší webové stránky a tím Vám umožňují její pohodlnější prohlížení. Může v nich být uloženo např. Vaše jazykové nastavení.

 

5.2.2.      Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Marketingové cookies a sledovací mechanismy nám a našim partnerům umožňují zobrazovat Vám nabídky odpovídající Vašim zájmům. K analýze Vašeho uživatelského chování využíváme následující typy nástrojů:

        Statistika

        Měření konverzí

        Plug-iny sociálních sítí

        Retargeting

 

Marketingové nástroje využívané v rámci této webové stránky:

 

i.                    Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), tvorba pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Google (napříč zařízeními), včetně informací o cílové skupině (poskytovaných společností Google), retargeting, testování UX, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.

ii.                  Google Tag Manager

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Správa nástrojů na sledování uživatele webových stránek a související sběr dat, integrace programového kódu do našich webových stránek.

iii.                Google Ads

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Zobrazení relevantní reklamy z reklamního systému Google AdWords.

Facebook pixe

Facebook chat

Sklik – remarketing

Zboží.cz – konverze + dotazník spokojenosti

Glami pixel

Smartlook

Hotjar

Heuréka - konverze + dotazník spokojenosti

 

5.3.            Správa cookies a sledovacích mechanismů

Ve svém prohlížeči a/nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení souborů cookies a sledovacích mechanismů. Vezměte, prosím na vědomí, že Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na aktuálně použitý prohlížeč.

 

5.3.1.      Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny soubory cookies, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

 

5.3.2.      Správa nastavení cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše webové stránky, budete dotázáni, zda udělíte souhlas s používáním komfortních a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. Souhlas můžete udělit i později – v nastavení soukromí na našich stránkách, kde můžete také již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat.

 

6.                  Služby společnosti Google

6.1.            Google Maps

Tato webová stránka používá mapovou službu Google Maps přes API, jejímž poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zastoupení v EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Pro použití funkcí Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou poté obvykle přenášeny na server společnosti Google LLC v USA a tam jsou ukládány. Nemáme žádný vliv na přenos těchto dat či jejich další zpracování.

Google Maps používáme ve snaze o co nejlepší stránce našich webových stránek a pro usnadnění vyhledání míst, která jsou zde uvedena. Použití Google Maps proto přestavuje náš oprávněný zájem.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v informaci o ochraně osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

 

6.2.            Google web fonts

Tato webová stránka používá pro správné a jednotné zobrazení písma tzv. webová písma poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zastoupení v EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Aby se při přístupu na webovou stránku správně zobrazoval text a písmo, načte Váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti. Za tímto účelem se prohlížeč musí připojit k serverům společnosti Google a společnost Google tak získá informaci, že naše webové stránky byla přístupná prostřednictvím Vaší IP adresy. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije standardní písmo.

Google web fonts používáme za účelem co nejlepší stránky našich webových stránek a zajištění jednotného vzhledu. Jedná se proto o náš oprávněný zájem.

Další informace o Google web fonts naleznete na stránce: https://developers.google.com/fonts/faq. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na stránce:  https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

 

7.                  Microsoft Azure – síť pro doručování obsahu

Za účelem optimalizace doby načítání této webové stránky používáme služby tzv. sítě pro doručování obsahu (Content Delivery Network, CDN) nabízené prostřednictvím veřejného cloudu společnosti Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

V kontextu tohoto zpracování jsou Vaše osobní údaje přenášeny do USA. Přenos je založen na standardních smluvních doložkách EU, jimiž společnost Microsoft garantuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Používání služeb CDN představuje náš oprávněný zájem.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft jsou k dispozici zde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.  

 

8.                  Mobilní aplikace

Vedle našich webových stránek Vám poskytujeme také mobilní aplikace, které si můžete stáhnout na mobilní koncové zařízení. Kromě údajů shromažďovaných na webových stránkách získáváme prostřednictvím našich mobilních aplikací další osobní údaje, které vyplývají specificky z používání mobilních zařízení. To však pouze v případě, že jste nám k tomu udělil/a souhlas.

8.1.            Údaje o geografické poloze

Naše mobilní aplikace zahrnuje také tzv. LBS služby (Location Based Services), díky kterým Vám můžeme poskytnout speciální nabídky upravené pro danou lokalitu. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme za účelem zajištění této služby tři poslední polohy GPS předávané Vaším mobilním zařízením a IP adresu. Nevytváříme pohybový profil. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastavení mobilní aplikace nebo v nastavení operačního systému Vašeho mobilního zařízení. Funkci lze také znovu aktivovat nebo dočasně deaktivovat pomocí režimu pozastavení bez omezení základních funkcí mobilní aplikace.

 

8.2.             Identifikátor pro inzerci / inzertní ID

Na základě Vašeho souhlasu používáme k marketingovým účelům identifikátor pro inzerci (zařízení s operačním systémem iOS, tzv. IDFA), resp. inzertní ID (zařízení s operačním systémem Android, tzv. Advertising ID). Jedná se o identifikační čísla poskytovaná systémem iOS nebo Android pro určité koncové zařízení, která však nejsou trvalá. Identifikační čísla nejsou spojována s jinými informacemi, které se vztahují k zařízení. Používáme je k zobrazování personalizované reklamy a vyhodnocování Vašeho uživatelského chování. Pokud v nastaveních iOS (pod „Ochrana osobních údajů“/„Reklama“) aktivujete „Žádný Ad-Tracking“, resp. v systému Android (pod „Nastavení Google“/„Reklama“) zvolíte „Deaktivace zájmově orientované reklamy“, budeme moci provádět pouze následující aktivity: měření Vaší interakce s bannery počítáním počtu zobrazení banneru bez kliknutí („frequency capping“), click rate, zjišťování jedinečného užití („unique user“), bezpečnostní opatření, včetně boje proti podvodům, a odstraňování chyb.

IDFA nebo Advertising ID můžete kdykoli v nastavení Vašeho zařízení vymazat („Reset Ad-ID“); poté se vytvoří nové identifikační číslo, které se nespojí s dříve shromážděnými údaji.  Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud omezíte použití těchto identifikačních čísel, nebudete moci používat všechny funkce našich mobilních aplikací.

 

8.3.            Analýzy mobilních aplikací

Statistické informace o používání našich webové prezentací potřebujeme proto, abychom Vám je mohli co nejlépe přizpůsobit a dále k měření účinnosti a dosahu a k průzkumu trhu. Za tímto účelem používáme níže popsané nástroje pro analýzu aplikací.

Pokud určitý nástroj vytváří uživatelský profil či využívá sledovací mechanismy, děje se tak výhradně s Vaším souhlasem. Nástroje buď vůbec nepoužívají IP adresy uživatelů, nebo je okamžitě po získání dat zkracují. Poskytovatelé těchto nástrojů zpracovávají údaje jako zpracovatelé, tedy podle našich pokynů, nikoli k vlastním účelům.

i.      Google Analytics pro mobilní aplikace

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Analýza uživatelského chování (tento nástroj využíváme společně s doplňkovou funkcí anonymizace IP adres nabízenou společností Google; Google IP adresu zpravidla zkrátí již v EU, pouze výjimečně až v USA; vždy však IP adresu ukládá pouze ve zkrácené formě).

 

ii.    Google Firebase

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Vyhodnocování uživatelské interakce (např. odinstalace, pád aplikace, aktualizace, frekvence používání) s relevantní mobilní aplikací, sledování konverze a retargeting ve spojení s Google Ads.

Smartlook

Hotiar

 

 

8.4.            Zpracování údajů provozovateli obchodů s aplikacemi

Za zpracování osobních údajů (např. uživatelské jméno, e-mailová adresa a individuální identifikace zařízení) v souvislosti se stahováním mobilních aplikací je odpovědný příslušný provozovatel obchodu s aplikacemi (např. Google Play společnosti Google, App Store společnosti Apple, Galaxy App Store společnosti Samsung). XXX nemá na toto zpracování jakýkoli vliv.

 

9.                  Plug-iny sociálních sítí

V naší webové stránce používáme plug-iny sociálních sítí popsané dále v této kapitole.

Při použití plug-inu vytvoří Váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery dané sociální sítě. Provozovatel této sociální sítě tak získá informaci, že Váš internetový prohlížeč vyvolal určitou stránku naší webové stránky, a to i když na této sociální síti nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) odesílá Váš internetový prohlížeč přímo serveru daného provozovatele, kde se případně ukládají. Provozovatel může mít sídlo i mimo EU nebo EHP (např. v USA), popř. zde může mít umístěny servery.

Plug-iny představují samostatná rozšíření provozovatelů sociálních sítí, nemáme proto vliv na objem dat shromažďovaných a ukládaných jejich prostřednictvím. Účel shromažďování, rozsah i další používání dat ze sociálních sítí, stejně jako Vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí jsou uvedeny v informacích o ochraně osobních údajů dané sociální sítě. Pokud nechcete, aby provozovatelé sociálních sítí získávali, ukládali a příp. dále zpracovávali údaje prostřednictvím této webové stránky, plug-iny nepoužívejte.

i.      Plug-iny sociální sítě Facebook

Provozovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Přehled plug-inů pro sociální síť Facebook a jejich vzhled najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin.

Informace o ochraně osobních údajů u společnosti Facebook najdete zde:

https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation.

ii.    Plug-iny sociální sítě Instagram

Provozovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Přehled plug-inů pro sociální síť Instagram a jejich vzhled najdete zde:

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding

Informace k ochraně osobních údajů u společnosti Instagram najdete zde:

https://help.instagram.com/155833707900388/

 

10.              YouTube

Tato webové stránky používá video platformu YouTube provozovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

YouTube je platforma umožňující přehrávání audio a video souborů. Aby bylo možné přenést a přehrát audio a video soubory, vytvoří integrovaný přehrávač YouTube Player (poté, co vyvoláte určitou stránku naší webové stránky) spojení s YouTube. K YouTube jako samostatnému správci údajů se tím přenášejí určitá data. Za zpracování těchto dat na straně YouTube neneseme odpovědnost.

 

Informace o účelu shromažďování, rozsahu i dalším zpracování dat ze strany YouTube, stejně jako Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti YouTube.

 

11.              Komunikační nástroje na platformách sociálních sítí

Na svých stránkách používáme u platforem sociálních sítí (např. Twitter) komunikační nástroje určené pro zpracování zpráv, které nám prostřednictvím těchto platforem přichází, a pro poskytování podpory. Po odeslání zprávy prostřednictvím sociální sítě jsou Vaše osobní údaje uvedené ve zprávě (případně další údaje, které v této souvislosti obdržíme od poskytovatele dané platformy jako např. Vaše jméno nebo soubory) zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

 

Abychom lépe porozuměli tomu, jak je platforma sociálních médií používána, můžeme tyto údaje dále analyzovat v agregované a anonymizované podobě.

 

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také předat společnosti ze skupiny XXX příslušné ke zpracování Vašeho dotazu (například pokud se Váš dotaz týká produktu, který je distribuován jinou společností). Právním základem pro zpracování Vašich údajů je náš oprávněný zájem nebo existující smluvní vztah. Zpracovaná osobní data jsou smazána nejpozději 180 dní od obdržení Vaší zprávy.

 

12.              Newsletter

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru newsletterů. K přihlášení používáme tzv. double opt-in metodu (dvojí přihlašování), což znamená, že Vám newsletter ve formě e‑mailu, SMS, zprávy WhatsApp či jiného typu oznámení zašleme teprve poté, co prokazatelně potvrdíte aktivaci této služby kliknutím na odkaz v oznámení.

 

Odběr newsletteru můžete v budoucnu kdykoli odhlásit, a to odvoláním souhlasu. Souhlas odvoláte kliknutím na odkaz v e-mailu či zprávě, který vás přesměruje do nastavení naší webové stránky. Případně nás můžete kontaktovat na níže popsaným způsobem (kapitola „Kontakt“).

 

13.              Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – externích poskytovatelů služeb. Po kliknutí na takový odkaz již nemáme vliv na shromažďování a další zpracování osobních údajů přenesených těmto třetím stranám (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází). Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

 

14.              Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Přijali jsme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany zpracovávaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

15.              Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v kapitole „Kontakt“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

 

Právo na informace a právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů a dále právo získat přístup k těmto údajům.

 

Právo na opravu a právo na výmaz

Máte právo žádat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – Vaše údaje opravili nebo vymazali. Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě, kdy se jedná o údaje, které musíme uchovávat na základě zákona (např. údaje nezbytné vedení účetnictví). Pokud však již není přístup k takovým údajům zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz dále).

 

Omezení zpracování

Jsou-li splněny zákonné předpoklady (např. v souvislosti s žádostí o opravu anebo v případě uplatnění námitky proti zpracování), můžete žádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

 

 

Námitka proti zpracování údajů

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

 

Námitka proti přímému marketingu

Můžete také podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

 

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat, a to s účinností do budoucna. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčena.

 

Přenositelnost dat

Máte také právo obdržet od nás údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. (je-li to technicky proveditelné) požadovat, aby byly předány třetí straně.

 

Právo podat na stížnost u dozorového úřadu

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

 

Dozorový úřad v České republice:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7          

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
https://www.uoou.cz
E-mail:
posta@uoou.cz

 

16.              Datum účinnosti

1.1.2022.

Activesport.eu s.r.o.

Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání
Souhlas se soubory cookie