Lyže, snowboardy, horská kola, outdoorové vybavení

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.activesport.cz (dále jen "ACTIVE Sport cz s.r.o.."). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem ACTIVE Sport cz s.r.o. na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v Českém jazyce.

I. Cenové podmínky

Ceny

Seznam zboží zobrazovaný na ACTIVE Sport cz s.r.o. je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "katalog"). Katalog obsahuje prodejní cenu bez DPH nebo s DPH. V ceně zboží je započítáno dopravné a balné, pokud to není výslovně stanoveno u konkrétního zboží jinak. ACTIVE Sport cz s.r.o.. si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

Dopravné a balné

Dopravné a balné standardně zákazníkům není na ACTIVE Sport cz s.r.o. účtováno.

II. Podmínky a možnosti úhrady

Zákazník platí zboží z katalogu ACTIVE Sport cz s.r.o.výhradně dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.

III. Dodání, obj. a uzav. kup. sml., sdělení před uzav. smlouvy ve smyslu § 1820, z. č. 89/2012 Sb., o.z.

Termín expedice zboží. ACTIVE Sport cz s.r.o. vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky ACTIVE Sport cz s.r.o. včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 2 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu obchod@activesport.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, přičemž prodávající je oprávněn tento návrh kdykoliv odmítnout a to i bez udání důvodu. Náklady na komunikaci na dálku, které nejsou předmětem vlastního závazku (tedy obsah návrhu na uzavření kupní smlouvy a jeho případná akceptace), nese prodávající. Vzhledem k níže upravenému procesu uzavření kupní smlouvy a úhrady její ceny není ze strany prodávajícího vyžadována zálohová platba.

Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho řádném převzetí a zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.activesport.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

IV. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.activesport.cz) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Tento nárok vzniká nejen v případě objednávky zboží prostřednictvím www.activesport.cz, ale i jakoukoliv formou komunikace prostřednictvím sítě internet.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno – tedy ACTIVE SPORT CZ s.r.o.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V. Záruční podmínky

ACTIVE Sport cz s.r.o. poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávané zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. Další podrobnosti o záručních podmínkách jsou uvedeny v licenčních smlouvách o používání software ACTIVE Sport cz s.r.o., které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu a provozního řádu ACTIVE Sport cz s.r.o. a kupní smlouvy uzavřené na dálku.

V případě, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případě, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí ACTIVE Sport cz s.r.o.zákazníkovi dle daňového dokladu do 30dnů částku účtovanou za toto zboží.

Storno podmínky

Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že ACTIVE Sport cz s.r.o. nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu stanovenou lhůtou 14 dní po uplynutí expediční lhůty, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním.

Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

VI. Závěrečná ujednání, ochrana osobních údajů

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky. ACTIVE Sport cz s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a těmito Obchodními podmínkami.

Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré osobní údaje získané při komunikaci na dálku užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti s výjimkou dopravce, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu pro bezproblémové doručení zboží.

Společnost ACTIVE Sport cz s.r.o. chrání, bez dalšího, osobní údaje svých zákazníků. Bez výslovného a písemného souhlasu s osobními údaji nakládá pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. V případě, že kupující, resp. zákazník společnosti, požádá písemnou formou tuto společnost o výmaz osobních údajů z databáze, bude tak provedeno bez zbytečného odkladu od doručení takovéto žádosti.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.Příloha č. 1 – Vzorové odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající: ACTIVE Sport cz, s.r.o. Hradecká 159 551 01 Jaroměř IČO: 25257501 Kupující: Jméno a příjmení kupujícího Adresa, telefon, email kupujícího Číslo bankovního účtu kupujícího Věc: Odstoupení od smlouvy Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží. - číslo objednávky - kód a název zboží Datum: ........................... podpis kupujícího