OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.activesport.cz provozovaného společností ACTIVE sport eu s.r.o., se sídlem Máchova 592, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 08100080, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43747 (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou na straně kupujícího (dále jen „kupující“) prostřednictvím výše označeného serveru prodávajícího.

I. Všeobecná ustanovení

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného; v případě odchylného ujednání v kupní smlouvě, má přednost ujednání kupní smlouvy před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčeny práva a povinnosti, které smluvním stranám vznikla po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném: prodávajícím je společnost ACTIVE sport eu s.r.o., se sídlem Máchova 592, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 08100080, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43747; označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách prodávajícího u každého zboží; cena zboží případně způsob jejího výpočtu je vždy uvedena u jednotlivého zboží; zboží lze uhradit dobírkou při převzetí, v případech uvedených v obchodních podmínkách rovněž převodem na účet; náklady na dodání jsou specifikovány v obchodních podmínkách; s využitím webových stránek prodávajícího nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení; záloha ani jiná obdobná platba není od kupujícího vyžadována s výjimkou případů, kdy má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo případů, kdy objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), v takovém případě je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu; kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), a to odesláním odstoupení od smlouvy prodávajícímu v uvedené lhůtě, k čemuž může kupující využít vzorový formulář, jenž je přílohou obchodních podmínek; odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu; práva vznikající z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách; kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce; kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud

II. Předmět smlouvy a její uzavření

Kupující je oprávněn prostřednictvím serveru www.activesport.cz objednat u prodávajícího zboží nabízené na tomto serveru, a to tím způsobem, že vybrané zboží vloží do virtuálního košíku a následně přejde k samotné objednávce zboží, kterou může provést buď jako registrovaný zákazník, nebo i bez předchozí registrace s tím, že před odesláním objednávky vyplní své osobní údaje potřebné pro realizaci objednávky. V obou případech má kupující možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a opravit případné chyby v jím zadaných údajích před odesláním objednávky. Po této kontrole je kupující oprávněn odeslat objednávku vybraného zboží. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prezentace zboží umístěná na serveru www.activesport.cz je výhradně informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází až odesláním potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal před odesláním objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je oprávněn v případě, že objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.) požádat kupujícího o potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou. Nabízený sortiment v internetovém obchodě, jakož i ceny za zboží se mohou lišit od sortimentu a cen v kamenné prodejně. Kupující není oprávněn dožadovat se ceny, jakož i sortimentu zboží v internetovém obchodě, které platí či je nabízeno pro kamennou prodejnu a naopak

III. Cenové podmínky

Ceny zboží jsou na serveru prodávajícího uváděny bez DPH nebo včetně DPH. ACTIVE sport eu s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Poštovné a balné Při objednávce zboží s celkovou kupní cenou přesahující 5.000,- Kč včetně DPH není kupujícímu účtováno žádné dopravné a balné, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak. V případě objednávky zboží s kupní cenou nepřesahující 5.000,- Kč včetně DPH je kupujícímu ke kupní ceně účtováno balné ve výši 80,- Kč, kdy tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. V případě, že kupující požaduje dodání zboží do 24 hodin (služba EMS), bude kupujícímu nad rámec kupní ceny účtována paušální částka za dopravné a balné ve výši 250,- Kč. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a poplatku za zabalení zboží, manipulaci, zrychlené doručení do 24 hodin od podání zásilky. Výše uvedené náklady na dopravné a balné je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou za zboží.

IV. Platební podmínky

Má-li být zboží dodáno na území České republiky, kupní cenu za zboží a případně dopravné a balné hradí kupující dobírkou při převzetí zboží, pokud není předem dohodnuto jinak. V případě, že má být zboží dodáno mimo území České republiky nebo v případě, že objednávka vykazuje znaky neobvyklosti (zejména pokud jde o množství objednaného zboží, jeho celkovou cenu, místa dodání apod.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny bankovním převodem ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající není povinen zboží v takovém případě odeslat kupujícímu do doby úhrady kupní ceny. Za den úhrady kupní ceny se v takovém případě považuje den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Dodání zboží

Termín expedice zboží. Prodávající vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky ACTIVE Sport eu s.r.o. včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice zboží je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální termín expedice zboží je do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín expedice zboží posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu obchod@activesport.cz. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen zde zboží převzít. V případě osobního odběru je za místo doručení považována provozovna prodejny prodávajícího na adrese jeho sídla. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho řádném převzetí a zaplacení.

VI. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě www.activesport.cz) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), přičemž tato lhůta je zachována, bylo-li odstoupení od kupní smlouvě v této lhůtě prodávajícímu odesláno. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat prodávajícímu na adresu jeho sídla nebo elektronickou poštou na adresu obchod@activesport.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Kupující však nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího odstavce od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ujednání uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@activesport.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem  Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumer/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44/796, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

X. Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné účinné od 18. října 2018 a nahrazují všechny předchozí obchodní podmínky. GDPR

Příloha č. 1 – Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

 

Prodávající:

ACTIVE sport eu, s.r.o.

Máchova 592

551 01 Jaroměř

IČO: 08100080

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa, telefon, email:

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji

od smlouvy o koupi níže uvedeného zboží:

- datum objednání/obdržení zboží:

- číslo objednávky:

- kód a název zboží:

 

Datum:

...........................

podpis kupujícího

 

Prosíme o zaslání zboží na adresu Hradecká 159 Jaroměř 551 01 - Děkujeme

Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání
Souhlas se soubory cookie